Group & Subgroup Meeting

Spring 2005


Group meeting @

group# Leader Members Time
@ Cheng-Hsien Liu

All

Wednesday 12:00~13:00

Subgroup meeting @

group# Leader Members Time
1 Chin-Chen Tu Yu-Sheng, Cheng-Hsiang, Chia-Fang, Ching-Hua, Yao-Chen, Yi-Hsun, Shu-Jen Wednesday 13:30~14:30
2 Chen-Ta Ho Chun-You, Chia-Cheng, Wen-Yu, Ming-Cheng, Bang-Chih, Ting-Chen, Ching-Te, Shih-Chi, Pei-Yin, Yi-Chen, Chih-Ming Wednesday 11:00~12:00


[ Home | Projects | People | Publications | Links ]

Comments: Cheng-Hsiang Liu